Całkowity zakaz spalania odpadów

zakaz spalania odpadówCałkowity zakaz spalania odpadów dotyczy wszystkich odpadów, także odpadów zielonych. Odpady zielone (resztki roślinne – trawa, liście, gałęzie) należy kompostować w przydomowych kompostownikach. W razie braku takiej możliwości resztki roślinne powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach i przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odpady zielone można też nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Rybnickiej. Odpady biodegradowalne (odpady zielone i resztki kuchenne) można i należy ponownie wykorzystać. Wszystkie zebrane odpady zielone są przekazywane do instalacji, w których poddawane są procesowi odzysku lub recyklingu.

Kto spala takie odpady, podlega karze aresztu i grzywny. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz.U.2016.250 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U.2013.21 z późn. zm.

Share Button